Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Julian van de Moosdijk, begeleiding bij verlies en verandering, hierna te noemen: ‘Julian van de Moosdijk, en een opdrachtgever waarop Julian van de Moosdijk deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover partijen van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk hebben afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Julian van de Moosdijk, waarbij Julian van de Moosdijk voor de uitvoering derden moet betrekken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Julian van de Moosdijk en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 5. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan moet de uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Als Julian van de Moosdijk niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Julian van de Moosdijk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Julian van de Moosdijk zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud als levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Julian van de Moosdijk kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij Julian van de Moosdijk beschikbare informatie. 5. 5. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Julian van de Moosdijk gebruikelijke tarifering.
 5. Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Julian van de Moosdijk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Julian van de Moosdijk anders aangeeft.
 6. Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Julian van de Moosdijk daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Julian van de Moosdijk anders aangeeft.
 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Julian van de Moosdijk niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdrachtgever tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging, overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Julian van de Moosdijk en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of als partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Julian van de Moosdijk is ontvangen en geaccepteerd.
 3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de opdrachtgever Julian van de Moosdijk daarom schriftelijk in gebreke stellen. Julian van de Moosdijk moet daarbij een redelijke termijn worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Julian van de Moosdijk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 5. Julian van de Moosdijk heeft een inspanningsverplichting richting de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.
 6. Julian van de Moosdijk heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Als door Julian van de Moosdijk of door Julian van de Moosdijk ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Julian van de Moosdijk is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 9. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Julian van de Moosdijk de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 10. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Julian van de Moosdijk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Julian van de Moosdijk worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Julian van de Moosdijk zijn verstrekt, heeft Julian van de Moosdijk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Julian van de Moosdijk ter beschikking heeft gesteld. Julian van de Moosdijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Julian van de Moosdijk is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 11. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Julian van de Moosdijk zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 12. Als de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Julian van de Moosdijk gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Julian van de Moosdijk bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Julian van de Moosdijk op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 13. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Julian van de Moosdijk een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, als dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
 14. Als de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Julian van de Moosdijk gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Julian van de Moosdijk daardoor direct of indirect ontstaan.
 15. Als Julian van de Moosdijk met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Julian van de Moosdijk niettemin altijd gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting volgens de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 16. Als de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Julian van de Moosdijk

–              dan alsnog bereid is om de overeenkomst uit te voeren op basis van hetgeen oorspronkelijk is overeengekome;

–              als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Julian van de Moosdijk rustende verplichting volgens de wet;

–              als bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

 

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Julian van de Moosdijk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Julian van de Moosdijk ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, als de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of als door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Julian van de Moosdijk kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Julian van de Moosdijk bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of als er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Julian van de Moosdijk kan worden gevergd.
 3. Als de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Julian van de Moosdijk op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Als Julian van de Moosdijk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Als Julian van de Moosdijk tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Als de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Julian van de Moosdijk gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Als de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet- nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Julian van de Moosdijk gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Als de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Julian van de Moosdijk, zal Julian van de Moosdijk in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Julian van de Moosdijk extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Julian van de Moosdijk anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – als en voorzover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Julian van de Moosdijk vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen óf de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Julian van de Moosdijk op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Als de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele kosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5. Afspraken verzetten; overmacht

 1. Julian van de Moosdijk behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor de opdracht niet naar behoren uitgevoerd kan worden.
 2. Bij afzeggingen door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang van een gesprek, wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 48 uur tot 24 uur voor aanvang van het gesprek, en in geval van overmacht, wordt 50% van de gesprekskosten in rekening gebracht. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd als hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Julian van de Moosdijk.
 3. Julian van de Moosdijk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever als hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Julian van de Moosdijk geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Julian van de Moosdijk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van derden daaronder begrepen. Julian van de Moosdijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Julian van de Moosdijk zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. Julian van de Moosdijk kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 6. Voor zoveel Julian van de Moosdijk ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Julian van de Moosdijk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6. Betaling en incassokosten

 1. Betaling moet steeds gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Julian van de Moosdijk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Julian van de Moosdijk aangegeven. Julian van de Moosdijk is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Julian van de Moosdijk heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Julian van de Moosdijk kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Julian van de Moosdijk kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet ook de opengevallen en lopende rente- en incassokosten worden voldaan.
 4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Julian van de Moosdijk verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Als Julian van de Moosdijk echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen ook op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten ook rente verschuldigd.

 

Artikel 7. Vertrouwelijkheid; geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle gesprekken worden behandeld volgens de hoogste vertrouwelijkheidsnormen. Niets dat is besproken is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel Julian van de Moosdijk als de opdrachtgever.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt Julian van de Moosdijk zich het recht voor relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van Julian van de Moosdijk om activiteiten die in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Daarom zal Julian van de Moosdijk niet kunnen worden aangesproken als hij onwettige zaken aan de sponsor van de opdrachtgever of aan de wettelijke autoriteiten meldt.
 3. Als, volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Julian van de Moosdijk gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Julian van de Moosdijk zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk of door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Julian van de Moosdijk niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 4. Op alle communicatiemiddelen is het vertrouwelijkheidsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen Julian van de Moosdijk en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze media te zien krijgen. Partijen moeten ervan op de hoogte zijn dat een aantal media door derden wordt beheerd, waardoor deze niet als strikt vertrouwelijk kunnen worden beschouwd.
 5. In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de coachee is, gelden het vertrouwelijkheidsprincipe en geheimhouding voor alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen Julian van de Moosdijk en de coachee ook richting opdrachtgever.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Julian van de Moosdijk geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz., blijven (intellectueel) eigendom van Julian van de Moosdijk, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Julian van de Moosdijk worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 2. De opdrachtgever moet steeds al hetgeen doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de (intellectuele) eigendomsrechten van Julian van de Moosdijk veilig te stellen. Als derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om Julian van de Moosdijk daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voor het geval Julian van de Moosdijk zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Julian van de Moosdijk en door Julian van de Moosdijk aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Julian van de Moosdijk zich bevinden en deze terug te nemen.
 3. De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan Julian van de Moosdijk. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal Julian van de Moosdijk deze verhalen op opdrachtgever.

 

Artikel 9. Klachtenprocedure, verjaringstermijn

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moeten door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Julian van de Moosdijk. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Als geen vergelijk wordt bereikt, dan bestaat de mogelijkheid de klachtenprocedure van de NFG, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, in gang te zetten.
 3. Als geen vergelijk wordt bereikt volgens de regeling vermeld in 9.2, is de rechter in de woonplaats van Julian van de Moosdijk bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Julian van de Moosdijk het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 4. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Julian van de Moosdijk daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.
 5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Julian van de Moosdijk en de door Julian van de Moosdijk bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Julian van de Moosdijk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Julian van de Moosdijk. Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de gevolgen hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Julian van de Moosdijk gezamenlijk doorbrengen als daarna. Julian van de Moosdijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Julian van de Moosdijk is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Als Julian van de Moosdijk aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Als Julian van de Moosdijk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Julian van de Moosdijk beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Julian van de Moosdijk is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Julian van de Moosdijk is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, voor zoveel deze aan Julian van de Moosdijk toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Julian van de Moosdijk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 11. Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Julian van de Moosdijk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Julian van de Moosdijk toerekenbaar is. Als Julian van de Moosdijk uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Julian van de Moosdijk zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Julian van de Moosdijk, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Julian van de Moosdijk en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. Julian van de Moosdijk behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Julian van de Moosdijk heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Julian van de Moosdijk partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Julian van de Moosdijk is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Julian van de Moosdijk het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 14. Wijziging voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Julian van de Moosdijk.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Julian van de Moosdijk, therapiepraktijk voor begeleiding bij verlies, tegenslag en verandering, 24 mei 2019.